Disclaimer

 

Over AfterPay

Arvato Finance B.V die handelt onder de naam AfterPay., statutair gevestigd te Heerenveen (hierna genoemd 'AfterPay'), geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 08203350 en werkt nauw samen met professionele organisaties op het gebied van riskmanagement en creditmanagement. AfterPay verwijst hiervoor naar haar privacy statement.

 

E-mail disclaimer

Een door AfterPay verzonden e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u per abuis een e-mail ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk om ons op de hoogte te stellen en het bericht van alle locaties op uw computer en netwerk te verwijderen. Het gebruik dan wel het op enigerlei wijze openbaren (aan derden) of vermenigvuldigen van een e-mail is niet toegestaan en onrechtmatig. AfterPay is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid daarvoor.

 

Inhoud website

De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van AfterPay op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en worden ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. AfterPay kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. AfterPay is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. De door AfterPay op deze website verstrekte informatie zijn dan ook geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst en uitsluitend indicatief.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn exclusief eigendom van AfterPay Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AfterPay Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op www.afterpay.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. AfterPay behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. AfterPay sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

Gebruik van deze internetsite

Aan de verstrekte informatie op deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. AfterPay kan ook niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert, al stelt zij wel alles in het werk om dit te bewerkstelligen. AfterPay aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor inhoud en gebruik van deze website en de hierop verstrekte informatie.

De gebruiker van de informatie op deze website is verantwoordelijk voor de keuze en voor het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt en dient zich de intellectuele eigendomsrechten van AfterPay te respecteren. Gebruik van deze internetsite op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

De gebruiker van deze site is verplicht eventuele aanwijzingen van AfterPay omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Het overnemen van teksten van deze website is verboden; alle auteursrechten, ook de rechten als bedoeld in artikel 15 van Auteurswet van Nederland worden voorbehouden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

AfterPay behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AfterPay te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

 

Externe informatie

Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden bevatten. Ook kunnen websites verwijzen naar de internetsite van AfterPay AfterPay heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan of de verwijzingen die gedaan worden in deze sites. Hebt u vragen of opmerkingen?  Neem dan contact met ons op.

 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze internetsite en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

 

Wijzigingen

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. AfterPay behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze internetsite en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Door deze internetsite te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.